תקנון – מחקר מחשבים Online​

תקנון

תקנון, מדיניות ותנאי שימוש באתר מ.ח.ק.ר מחשבים ושרותי ענן בע"מ

כללי

 1. חברת מ.ח.ק.ר מחשבים ושרותי ענן בע”מ (להלן: “החברה” ) מפעילה אתר אינטרנט תחת השם מחקר מחשבים  Online(להלן:”האתר”), ובו חנות המשמשת לרכישת מוצרים ושירותים באופן מקוון על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל באמצעות רשת האינטרנט (להלן:”החנות”).
 2. תקנון זה, ותנאי השימוש המפורטים בו מהווים הסכם חוקי ומחייב בינך ובין החברה.
 3. עליך להקפיד לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש לפני הגלישה באתר ו/או בחנות האתר, וכתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 4. גלישתך באתר , לרבות הרשמתך ו/או רכישה ו/או כל פעילות אחרת בה אתה מעורב באתר ו/או בחנות האתר, מהווים הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש וכן למדיניות הפרטיות של האתר.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן/או לבטל את תנאי השימוש והתקנון מעת לעת , על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מראש. האחריות מוטלת עליך להתעדכן בשינויים כאמור, עובר לביצוע כל פעולה ו/או רכישה בחנות ו/או באתר.
 6. במידה ואינך מסכים עם האמור בתנאי השימוש ובתקנון אינך רשאי לעשות באתר ו/או בחנות האתר שימוש כלשהו.
 7. יודגש, כי השימוש באתר ו/או בחנות האתר ו/א במוצרים אשר מוצעים באתר ו/או בחנות ו/או בתכנים שבאתר, ניתנים לשימוש AS IS (כמו שהם), וללא כל התחייבות ו/או אחריות בכל מין וסוג שהוא.
 8. השימוש בתכנים כלשהם המופיעים באתר ייעשה באחריותך הבלעדית בלבד.
 9. יודגש, כי תנאי מוקדם לתוקף הרכישה של מוצר ו/או שירות כלשהו מהאתר ו/או החנות, הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 10. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין.
 11. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בה, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 12. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשית מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 13. המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים), אלא בהסכמת החברה בכתב.
 14. החנות ו/או החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 15. החנות ו/או החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו בלבד, אלא אם נכתב אחרת.
 16. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
 17. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 18. לקוח המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בכך, כי קרא את תקנון כללי האתר ואת כללי ההשתתפות בו, ומצהיר בכך, כי הינו מסכים לתנאי ההתקשרות המופיעים באתר, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילו ו/או החנות ו/או החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או החנות המופיעות במפורש בתקנון זה.
 19. החנות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 20. כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה בחנות האתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה מכל מין וסוג שהוא בגין סתירה ו/או אי התאמה בין המחירים ו/או המוצרים ו/או המלאי ו/או השירותים המוצעים בחנות האתר לבין המחירים ו/או המוצרים ו/או המלאי ו/או השירותים המוצעים בחברה על כלל סניפיה ו/או במידע המוצג בפרסומים שונים של החברה ו/או מי מטעמה. למען הסר ספק, יובהר ויודגש כי הלקוח לא יהא רשאי לטעון כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי סניף מסניפי החברה בכל הקשור לאתר ו/או לחנות האתר. בכל עניין בקשר לאתר זה יש לפנות במישרין לחברה בהתאם לפרטים המפורטים בתקנון זה.

כללי השתתפות

כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:

  1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החנות.
  2. ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18), המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת הוריו ו/או הממונים החוקיים עליו, לביצועה.
  3. מבלי לגרוע מהאמור, בני נוער אשר גילם אינו עולה על 18 (שיקראו להלן: “קטינים”) , נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את הממונים החוקיים עליהם (להלן: “ההורים”) בדבר הוראות תקנון ותנאי שימוש ורכישה אלה, וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל מין וסוג שהוא במסגרת האתר והחנות. יתר על כן, יובהר כי על ההורים חלה אחריות לידע את הקטינים, המעוניינים בשימוש בשירותי האתר ו/או החנות ו/או החברה, בדבר תנאי ההשתתפות והרכישה כאמור בתקנון זה. כמו כן, חלה על ההורים האחריות לפקח על פעילות הקטינים על מנת שאלה יפעלו על פי הוראות תנאי ההתקשרות והשימוש, כאמור בתקנון זה.
  4. למותר הוא לציין, כי כל פעילות אשר תתבצע על ידי הקטינים במסגרת האתר ו/או החנות מהווה הסכמה של הקטינים ו/או הוריהם לאמור בסעיף זה.
  5. ההורים צריכים להיות מודעים לכך שמדיניות השמירה על הפרטיות של החברה גוברת על השימוש בפרטים אישיים, אולם מידע שהועבר באופן רצוני על ידי הקטינים ו/או אחרים בחדרי שיחות, חילופי דוא”ל, לוחות מודעות או כל דרך דומה, עלול שיעשה בו שימוש על ידי צדדים שלישיים וזאת בין השאר, לשלוח הודעות דואר אשר אינן רצויות. החברה מעודדת הורים להדריך את הקטינים בדבר חשיבות ההגנה על מידע אישי.
  6. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  7. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: “כרטיס אשראי”).
  8. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר

  1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה באתר ו/או בחנות מוצג דף מכירה. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, תיאור המוצר, המחיר, מחיר המשלוח, וכן תנאי האחריות (להלן: “דף המכירה”).
  2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
  3. יש להדגיש, כי הנתונים והמפרט הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן/יבואן.
  4. האחריות על טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן, בהתאם למצוין בדף המכירה ו/או בתעודת האחריות ו/או בחשבונית על פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו.
  5.  בכפוף לכל דין, האחריות של החברה למוצרים ו/או שירותים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.
  6. כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן:”המידע”), לגבי המוצרים והשירותים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד, ואין לראות במידע זה משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים ו/או השירותים. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי / חיצוני אחר.
  7. מרבית המוצרים אשר מפורטים באתר ו/או בחנות נמצאים באספקה מידית. במקרה ומוצר חסר, הגעת המוצר לסניף החברה בחדרה (להלן: “הסניף”)ו/או במשלוח, הינו עד שבעה (7) ימי עסקים.
  8. ניתן לברר זמינות מוצר בטלפון 04-634-3338 או במייל info@mechkar.co.il ניתן לבצע הזמנה דרך האתר עם איסוף מהסניף ולקבל הודעת SMS ומייל כאשר ההזמנה מוכנה לאיסוף בסניף.
  9. המחירים, המבצעים, וכל מה שמופיע באתר, בחנות ובדפי המוצרים הנקובים באתר ובחנות תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד וכפי המצוין באתר ו/או בחנות.
  10. המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר לבין מחיריהם באתרים אחרים, המופעלים על ידי צדדיים שלישיים, המפנים אל האתר. המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר.
  11. קבלת המתנה, במוצר/ים של קנה-קבל, בכפוף למלאי הזמין בסניף.
  12. ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחיר עד 12 תשלומים שווה למחיר במזומן.
  13. בנוסף, ניתן לשלם ב-24 וב-36 תשלומים בריבית שנתית בשיעור של עד 2.3%. יובהר, כי בעסקה מעל 12 תשלומים, כל התשלומים יישאו ריבית שנתית בשיעור של עד 2.3% מעל 12 תשלומים.
  14. החברה לא תהא אחראית בקשר לבעיות שייגרמו, במידה וייגרמו, כתוצאה משימוש באתר, לרבות תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תוכנה המצויה במכשיר ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות ו/או כל תוכנה אחרת שתתגלה ו/או תימצא במכשיר ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת ו/או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני ו/או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

אופן ביצוע הרכישה בחנות האתר

  1. המכירה בחנות האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה.
  2. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות דואר אלקטרוני של הקונה תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה(להלן:”אישור הזמנה”). וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן החברה בעת השלמת הליך המכירה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח משום קיבול הצעתו.
  3. עסקאות מעל 400 ש”ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים שבחברת האשראי ובאישור של החנות. החברה רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
  4. השלמת תהליך המכירה מותנה בשליחת אישור הזמנה ע”י החברה ו\או החנות לדואר האלקטרוני של הקונה.
  5. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור הזמנה כאמור לעיל, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על ידי הלקוח.
  6. אנו משתדלים להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים בחנות בזמן אמת. עם זאת, מחירי המוצרים הנמכרים בחנות עלולים להיות לא מעודכנים. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח באימות העסקה.
  7. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה,לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”מבצע פעולה”. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  8. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ולאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
  9. לקוח המבקש איסוף עצמי בסניף, יחויב במלוא סכום ההזמנה (לא ניתן לשריין מוצר ללא תשלום מלא).
  10. למען הסר ספק, הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. החברה לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
  11. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים ו/או לא מדויקים.
  12. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 96 שעות וההזמנה תחשב למבוטלת.
  13. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל החברה בטלפון 04-634-3338 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני: info@mechkar.co.il
  14. דמי המשלוח ייגבו בטרם שליחת המוצר, ביחד עם ההזמנה. מוסכם כי אסמכתת שליחה ללקוח מהווה ראיה חלוטה שהלקוח קיבל את המוצר.

ביטול עסקה 

  1. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או מקצתה במקרים הבאים:
  2. אם נפלה טעות בהצגת הפריט בחנות ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
  3. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
  4. כל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, נבצר יהא לנהל את החברה ו/או החנות כתקינה, לספק שירותים, או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו- לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, ואירוע בטחוני, אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים, ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו. אם יתברר לחנות ו/או לספקים כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המוצר ו/או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו החברה תהיה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  5. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונתו ו/או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החנות ו/או בכל מקרה בו החליטה החנות, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
  6. אם אזל המוצר ממלאי מחסן חנות האינטרנט לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם נשלח ללקוח).
  7. במידה ונרכשה מערכת הפעלה / אופיס OEM ולא נרכש מחשב נייח או נייד באותה הזמנה.
  8. כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
  9. בעת הזמנת מחשב נייח ו/או כל מוצר שהוזמן בהתאמה אישית וחלק מן המרכיבים בהזמנה נראים על פניהם כמי שאינם תואמים האחד כלפי משנהו לפי שיקול דעתה של החברה. מובהר כי אין באמור כדי להעביר אל כתפי החברה את האחריות לוודא שכל רכיבי מוצר בהזמנה אישית מתאימים (Compatible) אלה לאלה.
  10. כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, על ידי החברה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.
 1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק”).
  1. כמפורט לעיל, לאחר ביצוע העסקה יימסר ללקוח מסמך אישור הזמנה המפרט את פרטי העסקה כנדרש בחוק באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח.
  2. במקרה ואישור ההזמנה לא נמסר ו/או התקבל אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה ו/או החנות על כך.
  3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה, בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר , אי אספקת המוצר או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה, יודיע הלקוח לחברה על רצונו לבטל העסקה, לא יאוחר מ- 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידו.
  4. החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בעלות המשלוח ובנוסף 15% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם;
  5. החברה תחליט אם לזכות את הלקוח בסיום הטיפול בפנייתו, וזאת בכפוף להחזרת הלקוח את המוצר לסניף החברה בחדרה ו/או איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבון הלקוח, כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 ימים מתאריך רכישת המוצר.
  6. למען הסר ספק, הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
   1. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995;
   2. מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
   3. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
   4. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים)
  7. במקרה של ביטול עסקה, החזרה או החלפה עקב פגם, אי התאמה, בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, אי אספקת המוצר או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה, יודיע על כך הלקוח לחברה לא יאוחר מ- 60 ימים מיום קבלת המוצר על ידו ו/או מיום התגלה הפגם ו/או אי ההתאמה על ידו (לפי המוקדם מבניהם) וישיב המוצר לסניף החברה לצורך בדיקת המוצר על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או היצרן ו/או היבואן. עלות השבת המוצר לחברה הינה על חשבון הלקוח בלבד.
  8. במידה והחברה תחליט לזכות את לקוח, בכפוף לבדיקת המוצר על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או היצרן ו/או היבואן , יימסר ללקוח העתק מהודעת ביטול החיוב כאמור.
  9. למען הסר ספק החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי לזכות את הלקוח ו/או לא לזכותו באם יתברר בבדיקת המוצר כי אינו עומד בתנאים לקבלת זיכוי ו/או להחליף את המוצר למוצר זהה.
  10. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.
  11. הלקוח יודיע לחברה על רצונו לביטול עסקה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק, ובאחת הדרכים הבאות: באמצעות פנייה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה ו/או באמצעות הודעה בסניף החברה בחדרה ו/או באמצעות הודעה בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה ו/או באמצעות הודעת ביטול בפקס ו/או באמצעות הודעה בדואר רשום לכתובת החברה המופיעה להלן. בהודעת הביטול על הלקוח לפרט את פרטיו המלאים והמדויקים לרבות שמו ומספר תעודת הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון, כפי שיתבקש על ידי נציג החברה.
   פרטי ההתקשרות עם החברה הנם להלן:
   אי-מייל: info@mechkar.co.il
   טלפון: 04-634-3338.
   כתובת למשלוח דואר רשום: מחקר מחשבים, הנשיא ויצמן 83, מיקוד 38100.
  12. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס ו/או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
  13. החברה תהא רשאית לבטל מכירה ע”פ שיקול דעתה ו/או באם יתברר לה שהתבצעה פעילות בלתי חוקית בעת הרכישה.

החזרת מוצר שהורכב על פי דרישותיו של הלקוח

  1. כאמור לעיל, מוצרים, לרבות מחשבים נייחים ו/או מחשבים ניידים שהורכבו ו/או יוצרו על פי רצונותיו ודרישותיו של הלקוח, לא ניתן לבטל את רכישתם ו/או להחזירם ו/או להחליפם. למעט במקרה והתגלה פגם מהותי במוצר או במקרה של אי התאמה בין המוצר שסופק למפורט בהזמנה, וזאת בכפוף ולאחר משלוח המוצר לחברה לצורך ביצוע בדיקה על ידי החברה ו/או מי מטעמה את המוצר, כאשר עלות המשלוח חלה על הלקוח בלבד.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית (אך לא חייבת), לפנים משורת הדין ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול אחרת מן האמור לעיל.
  3. למען הסר ספק, עסקת רכישה של מוצר שהורכב לפי דרישת הלקוח כאשר הוא ללא פגם מהותי ו/או אי התאמה, תהיה ניתנת לביטול על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכפוף להשבת המוצר לחברה על ידי הלקוח ועל חשבונו בלבד לסניף החברה ובכפוף לבדיקת החברה ו/או בדיקת מי מטעם החברה כי המוצר הוחזר כשהוא תקין, סגור באריזתו המקורית,לא נעשה בו כל שימוש, ובצירוף חשבונית הרכישה המקורית. במקרה זה, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, תהא רשאית החברה לאשר את ביטול העסקה ולחייב את הלקוח
   בתשלום דמי ביטול בסך כולל של 20% מגובה עלות העסקה.
  4. בכל מקרה של ביטול וזיכוי, החברה תזכה את הלקוח באופן בו שילם. במקרה של תשלום מזומן ההחזר יהיה בצ’ק מזומן. כרטיסי אשראי יזוכו מול חברת האשראי.
  5. כל מקרה של ביטול וזיכוי ו/או החלפה מותנה בהצגת חשבונית מקורית בגין רכישתו.
  6. בשום מקרה לא ניתן להחזיר את המוצר במידה ועברו 14 ימים מתאריך הרכישה.
  7. במידה והמוצר סופק ללקוח, החזרת המוצר תיעשה על ידי הלקוח ועל חשבונו, לסניף החברה בחדרה, כאשר המוצר שלם, תקין, באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית, ושטרם חלפו 14 ימים מיום הרכישה.
  8. במידה ומתעורר אצל הלקוח חשש שהמוצר פגום ו/או ישנה טענת אי התאמה במסגרת 14 הימים הראשונים מרגע קבלת המשלוח, על הלקוח להחזיר את המוצר לסניף החברה בחדרה לצורך ביצוע בדיקה למוצר על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או  לשלוח את המוצר לסניף החברה בחדרה, כאשר עלות המשלוח היא על חשבון הלקוח בלבד.
  9. במידה ולאחר בדיקת החברה את המוצר, ימצא המוצר כפגום, החברה רשאית לאשר החלפת המוצר הפגום במוצר זהה חדש, וזאת ללא תשלום נוסף, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כמו כן, החברה רשאית, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי באם יתגלה פגם במוצר, לאחר בדיקת החברה, להשיב ללקוח את כספו.

אספקה ומשלוח המוצרים:

  1. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר החנות, לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר החנות, וזאת תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין על ידי החברה, בכתב, ובאופן מפורש, אחרת.
  2. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי- אספקה שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
  3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, החברה ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל, בתיאום מראש עם הלקוח.
  4. למען הסר ספק, המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיע מגיעה חברת UPS  ו/או חברת צ’יטה בלבד, וזאת בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה.
  5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים. קרי, ימים א-ה, לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
  6. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים בסניף החנות בחדרה. במקרה זה, הלקוח יגיע לסניף החברה רק לאחר תאום מראש עם סניף החברה, ולאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד ו/או למייל הלקוח אשר מודיעה על הגעת המוצר לסניף. במקרה כזה, ובמידה והמוצר אינו נשלח כבר, לא יחויב הלקוח בדמי משלוח.
  7. אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע”י חברת השליחויות, וזאת בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר, ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב.
  8. במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל ממלאי החנות. והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה על ידי הלקוח. במקרה כזה החנות תיצור קשר עם הלקוח, והוא לא יחויב וההזמנה תבוטל.
  9. זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע”י החברה כאמור בתקנון זה לעיל.
  10. בעת אספקת ההזמנה באמצעות איסוף עצמי בסניף החנות, יבוצע אימות לכרטיס האשראי שחויב באתר על ההזמנה. לפיכך, על הלקוח להגיע עם כרטיס האשראי שחויב ועם תעודת הזהות של בעל  הכרטיס לאימות ההזמנה. 
  11. למען הסר ספק, ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי.
  12. במשלוח המתבצע ע”י דואר שליחים – השליח יגיע ללא תיאום מראש.
  13. בכל מקרה על אחריות הלקוח לוודא מול סניף החברה כי ניתן לשלוח את החבילה לאותו אזור ו/או מען מבוקש.
  14. לקוח אשר לא יענה ביום האספקה לחברת השליחויות ו/או לא יענה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם, הזמנתו תסופק לסניף החברה בחדרה, והודעה תשלח עם המידע כי המוצר נמצא בסניף החברה. על הלקוח מוטלת האחריות להגיע לאסוף את המוצר מסניף החברה כאמור. מובהר בזאת, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח אשר שולמו על ידו.
  15. בעת אספקת המוצרים, בין באמצעות איסוף עצמי ובין באמצעות משלוח, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל  כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

קניין רוחני

  1. האתר עושה שימוש ב- Cookies  (או בטכנולוגיות דומות). Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך ונשמר בדיסק הקשיח באמצעות הדפדפן.
   החברה עושה שימוש בקבצי Cookies   לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, פרסום ושיווק, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוח, אבטחת מידע ושיפור חווית משתמש.
  2. גלישה באתר זה על ידי משתמש האתר מהווה את הסכמתו לשימוש האתר בקבצי Cookies ושימוש במידע האגור ב- Cookies. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
  3. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב הם קניינה של החנות  ו/או של צדדים שלישיים המיוצגים בחנות והם מוגנים ע”י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
  4. אין להעתיק, לפקסס, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת הכתובה והמפורשת של החברה.
  5. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים אתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
  6. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל חברת מ.ח.ק.ר מחשבים ושרותי ענן בע”מ: טלפון: 04-634-3338; פקס: 04-621-2119
   אימייל : info@mechkar.co.il (נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח דוא”ל).

אבטחת מידע

 1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות באתר.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS.
 3. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון,החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 4. החברה לא תעשה שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 5. הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של: “Peep-Link”, “Robot”, “Page-Scrape”, “Spider”ו/או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה וכן לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים
  באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר  ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקולדעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

מדיניות הגנת פרטיות באתר

 1. הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
 2. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. אתר החברה מאובטח עפ”י תקן PCI, פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החנות.
 3. המידע שאנו אוספים בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע לרבות: שם, כתובת, דוא”ל, טלפון וכדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא”ל, כתובת, טלפון וכדומה.

מה אנו עושים עם המידע

 1. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא”ל, נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
 2. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
 3. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים
  הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
 4. אנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי החנות. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים.
  יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
 • ברירת דין ובוררות
 1. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך ו\או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו ו\או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית ו\או מעין שיפוטית אחרת.
 2. היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ”ש מוסמך (למה לא מחוז חיפה?)באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד. 15